Aviso legal

AeMAT como responsable deste sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información ( LSSI), en particular, conforme ao disposto no seu artigo 10, este sitio web ofrece aos usuarios ou destinatarios do servizo e aos órganos competentes, a seguinte información de forma permanente, fácil, directa e gratuíta:

  • Titular do sitio web: AeMAT –Agrupación Estratéxica en Materiais
  • Domicilio a efectos de notificacións: Campus Vida, USC c/ José María Suárez Núñez s/n 15705 Santiago de Compostela
  • Correo electrónico a efectos de notificacións: info@aemat.com
  • Nome do dominio web: aemat.usc.es é un nome de dominio do titular do sitio web e as presentes condicións regulan o acceso a este sitio web.
  • Réxime de autorización administrativa previa: A actividade desenvolta a través da presente páxina web non está suxeita a un réxime de autorización administrativa previa, (artigo 6 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI)).
  • Teléfono de contacto: +34 881 814 014

Responsabilidade sobre o contido

AeMAT non é responsable de calquera dano directo ou indirecto que poida ocasionar a exactitude, integridade ou veracidade da devandita información, así como tampouco do uso do contido ou elementos deste sitio web.

Responsabilidade sobre ligazóns e informacións de terceiros

AeMAT declara que poderá incluír información sobre terceiros de modo que complemente a información dos seus servizos. En cumprimento do artigo 17 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI), a presente páxina web declara que non ten responsabilidade sobre as ligazóns facilitadas a outros contidos ou que inclúan nos seus directorios ou instrumentos de procura de contidos:

  • Excepto teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remiten ou recomendan é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización.
  • Actúe con dilixencia para suprimir ou inutilizar a ligazón correspondente

Responsabilidade polo funcionamento do sitio web

Este sitio web foi revisada e probada para que funcione correctamente. Con todo, AeMAT non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior que fagan inaccesible a páxina web.

Condicións de utilización do sitio web

A utilización do sitio web ou a súa navegación non comporta a obrigatoriedade de inscrición ou rexistro do usuario, esta tan só será necesaria para a solicitude de información. As condicións de acceso e uso do sitio web de AeMAT réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario realizar un bo uso do sitio web. Quedan por tanto prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros.

Finalidade do sitio web

A finalidade do sitio web é a de informar dos produtos e servizos relacionados coa súa actividade empresarial, así como a venda online dos seus produtos e servizos.

Propiedade Intelectual

AeMAT é titular dos dereitos de propiedade intelectual sobre os contidos ou elementos deste sitio web, ou dispón dos permisos necesarios para a súa utilización. Calquera acción que implique a reprodución, comunicación pública, distribución ou transformación, así como calquera outra forma de explotación económica de todo ou parte dos devanditos contidos ou elementos, realizado baixo calquera forma ou mediante calquera medio, requirirá o consentimento previo e por escrito de AeMAT, salvo que o usuario poida acreditar de modo fidedigno dispoñer do correspondente dereito de propiedade intelectual ou da habilitación necesaria.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico info@aemat.com

Aceptación e modificacións no aviso legal

AeMAT poderá realizar cantas modificacións considere necesarias sobre o contido deste sitio web sen previo aviso, tanto no referente á información dos seus produtos ou servizos como en relación con calquera outro elemento que forme parte de leste. O contido deste sitio web é informativo, polo que AeMAT non outorga garantía algunha sobre a exactitude, integridade ou veracidade da información, propia ou de terceiros, contida neste sitio web. Os usuarios que desexen solicitar información a través da presente páxina web deberán ler e aceptar o disposto no presente aviso legal.

Tribunal Competente e Lei aplicable

Ante calquera discrepancia xurdida polos produtos e servizos que ofrece AeMAT terán competencia os Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña, a condición de que estea permitida esta submisión expresa, salvo que corresponda outro foro pola condición de consumidor da persoa usuaria.